Zápis do první třídy

.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Sedlnice oznamuje, že zápis do 1. třídy se bude konat ve středu 7. dubna 2021. Forma zápisu (zda osobně nebo on-line) i přesný čas budou sděleny na www stránkách školy.

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si pro ně do školy dojít do budovy základní školy nebo mateřské školy, , kde vám uvedené tiskopisy vydáme (telefonicky si prosím případně si telefonicky (739 667 144) dohodněte termín jiný.
.
O které tiskopisy se jedná a které máte vyplnit:
Ti, kteří budou od prvního září "prvňáčky", vyplní:
Žádost o přijetí
Zápisní lístek
Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
Pokud máte zájem o školní družinu, vyplníte Přihlášku do školní družiny
Pokud vaše dítě mělo v minulém roce odklad školní docházky a u zápisu jste byli v jiné obci, doložte prosím i rozhodnutí o odkladu školní docházky z minulého roku
.
Místo trvalého pobytu v obci si ověříme na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Údaje však potřebujeme ověřit doložením rodného listu. .
.
Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání: (k nahlédnutí zde):
.
.
Ti, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky , vyplní JEN:
Žádost o odklad Tuto žádost je třeba doplnit o doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
.
Budete-li potřebovat poradit či něco vysvětlit, pište na e-mail: skola@zs-sedlnice.cz nebo volejte: 739 667 144.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy .
.
.

Vymezení školského obvodu spádové základní školy

Dle § 178, odst. 2 školského zákona - Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcě dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče (materiál vydaný MŠMT). - k nahlédnutí zde: