Zápis do první třídy

.

Seznam přijatých dětí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 - zde:

.
Informace k zápisu do 1. třídy ve školním roce 2020/2021
Vážení rodiče, v návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace. V naší škole jsme se rozhodli pro následující způsob:
V textu najdete odkaz na několik PDF souborů. Pokud máte možnost si je vytisknout, udělejte to, vyplňte a v termínu od 1. do 8. dubna 2020 doručte do základní školy. Můžete je vhodit do schránky u základní školy, která je vedle bočního vchodu (v tom případě vás SMS budu informovat, že žádost jsem přijala) nebo můžete přijít osobně ve dnech 7. a 8. dubna v době od 8 do 10 hodin. . Máte možnost vše zaslat do uvedeného data i e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), datovou schránkou nebo poštou. O přijetí vás budu informovat SMS.
Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si pro ně do školy dojít do budovy základní školy - ve dnech 1. a 2. dubna v době od 8 do 10 hodin, kde vám uvedené tiskopisy vydáme, případně si telefonicky (739 667 144) dohodněte termín jiný.
.
O které tiskopisy se jedná a které máte vyplnit:
Ti, kteří budou od prvního září "prvňáčky", vyplní:
Žádost o přijetí Na žádosti o přijetí uvádějte prosím datum přijetí od 1. září 2020 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/
Zápisní lístek
Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
Pokud máte zájem o školní družinu, vyplníte Přihlášku do školní družiny
Pokud vaše dítě mělo v minulém roce odklad školní docházky a u zápisu jste byli v jiné obci, doložte prosím i rozhodnutí o odkladu školní docházky z minulého roku
.
Místo trvalého pobytu v obci si ověříme na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Údaje však potřebujeme ověřit doložením rodného listu. Pokud se rozhodnete veškeré tiskopisy vhodit do schránky (nebo pro poštu či datovou schránku), stačí přiložit prostou kopii rodného listu (po ověření údajů bude kopie skartována). V případě osobního odevzdání vezměte rodný list dítěte k ověření údajů s sebou.
.
Ti, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky , vyplní JEN:
Žádost o odklad Tuto žádost je třeba doplnit o doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (pokud nemáte, lze doplnit i později)
.
Budete-li potřebovat poradit či něco vysvětlit, pište na e-mail: skola@zs-sedlnice.cz nebo volejte: 739 667 144.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání žáků

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Všichni žáci ze školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky.
Děti budou přijímány v pořadí:
1. skupina dětí s trvalým bydlištěm v obci Sedlnice
a) děti s odkladem školní docházky (seřazené od nejstaršího k nejmladšímu)
2) děti narozené do 31. 8. 2014, seřazené od nejstašího po nejmladší
3) děti narozené do 31.12.2014 s doporučením poradenského zařízení o předčasném zaškolení
2. Skupina dětí s trvalým bydlištěm mimo obec Sedlnice
Pokud budou po přijetí dětí s trvalým bydlištěm v obci Sedlnice v základní škole volná místa, budou přijímány ve stejném pořadí, jak je uvedeno v bodu 1 do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Vymezení školského obvodu spádové základní školy

Dle § 178, odst. 2 školského zákona - Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcě dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče (materiál vydaný MŠMT). - k nahlédnutí zde: