Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výce


Výzva 56 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
V rámci výzva 56 jsme zvolili šablonu č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Kurzu se zúčastnilo 13 žáků z 8. a 9. třídy. Kritériem výběru žáků byl jejich prospěch v anglickém jazyce v předcházejícím ročníku (výborný a velmi dobrý prospěch. Sedmidenní jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pomohl k plnění cílů ŠVP. Žáci si osvojované jazykové znalosti a dovednosti přímo využívali při komunikaci v angličtině a poznávali kulturu anglicky hovořící země. Měli možnost setkat se s rodilými mluvčími nejen ve škole, na ulicích, ale i v hostitelskéch rodinách, kde se žáci stravovali a byli ubytováni. Díky pobytu mohli lépe pochopit reálie Anglie a navštívit světoznámé pamětihidnosti v Londýně, Windsoru, Oxfordu a Brightonu. Žáci byli určitě motivováni k lepším výsledkům a kestudiu anglického jazyka vůbec.


Výzva 56 - Čtenářské dílny
Čtenářské dílny jsme v minulém školním roce pravidelně do vyučování nezařazovali. Do hodin českého jazyka jsme včleňovali určité části dílen čtení (samostatné tiché čtení, hovory o určitých jevech, referáty o knihách), ale nejednalo se o systematicky zavedenou metodu rozvoje přemýšlivého čtenářství. Ve vyhlášení Výzvy 56 jsme viděli jedinečnou možnost, jak v žácích posilovat čtenářské návyky a kladný vztah k četbě, jak prohlubovat mezi dětmi kooperaci, aby mohly sdílet s ostatními své postřehy a prožitky z textu. Protože jednou zez základních podmínek realizace dílny čtení je množství různorodých knih vzbuzujících zájem žáků, z finančních prostředků jsme pořídili přes 660 knih do školní knihovny, které budou sloužit i nadále žákům prvního i druhého stupně školy. V budoucnu čtenářské dílny budeme určitě realizovat i nadále. Pravidelné čtení souvislých beletristických textů určitě přispívá k trvalejšímu vztahu k četbě i ke knihám. Díky dílnám čtení se z dětí pomalu stávají vědomí čtenáři. Přínosem je i to, že se učí zamýšlet nad textem a uvažovat v souvislostech, že vzájemně komunikují a předávají si zkušenosti z četby, že příběhy s hrdiny prožívají a učí se mluvit o svých pocitech. To, že se učí vzájemné empatii se může do budoucna projevit i ve vztazích mezi dětmi ve třídě.