Společné vzdělávání II

Projekt - Společné vzdělávání II
Od 1. září 2019 realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_18_063 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP VVV. Projekt je zaměřen na:
- personální podporu MŠ - školní asistent
- personální podporu - ŠD - školní asistent
- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost
- vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - polytechnické vzdělávání
- vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost
- projektový den v MŠ
- projektový den v ZŠ
- projektové dny mimo školu
- komunitně osvětová setkávání
. Celkové zdroje projektu činí 871 212 Kč, spoluúčast žadatele se nevyžaduje.