Společné vzdělávání

Projekt - Společné vzdělávání
Od 1. července 2017realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní i mateřské školy, spolupráci s rodiči žáků a zřízení funkce školního asistenta v MŠ. Celkové zdroje projektu činí 433 256 Kč, spoluúčast žadatele se nevyžaduje.

V rámci projektu proběhly ve školním roce 2017/2018 pro rodiče žáků základní školy odborně tematické besedy:
Digitální podpora při výuce cizích jazyků (Mgr. Michaela Vařeková ) - 13.9.2017
Ohrožení dítěte školním neúspěchem a spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou (Mgr. Jana Sopuchová )- 11.10.2017
První pomoc u nejčastějších dětských úrazů, jejich prevence (lektor: Bc. Barbora Kordošová) - 15.11.2017
Rozvoj dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti (Mgr. Lenka Šimurdová) - 7.12.2017
Neklidné a zbrklé dítě a co s ním doma a ve škole (Mgr. Helena Pýchová - 7.2.2018
Zdravý životní styl (Mgr. Veronika Huvarová) - 13.6.2018

V rámci projektu proběhly ve školním roce 2017/2018 pro rodiče dětí mateřské školy tyto odborně tematické besedy:
Úrazy dětí a jejich prevence, první pomoc (lektor: Bc. Barbora Kordošová) - 6.9.2017
Hyperaktivita dětí. Počítače a televize v životě dětí předškolního věku (Mgr. Helena Pýchová) - 17.10.2017
Logopedická prevence (Mgr. Kateřina Kunzová ) - 14.11.2017
Jak efektivně připravit předškoláka (Mgr. Kateřina Kunzová ) - 21.3.2018
Četba v životě dítěte. Možnost využití knih k rozvoji předčtenářské gramotnosti. (Mgr. Lenka Šimurdová) - 16.5.2018
Těšíme se do školy aneb Desatero budoucího školáka (Mgr. Ivona Skopalová) - 20.6.2018

V mateřské škole je díky projektu zřizena funkce školního asistenta.